"กาละพัฒน์" หมายถึง งอกงามตามกาลเวลา เพราะเรามีความมุ่งมั่นในการยกระดับการศึกษา ด้วยแนวความคิดนอกกรอบ ผสานนวัตกรรมของหลักสูตรที่ทันสมัย
โรงเรียนกาละพัฒน์

โรงเรียนกาละพัฒน์

เรามีความมุ่งมั่นในการยกระดับการศึกษา ด้วยแนวความคิดนอกกรอบ ผสานนวัตกรรมของหลักสูตรที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความฉลาดทั้งด้านสติปัญญา และฉลาดทางด้านอารมณ์อย่างแท้จริง เพื่อให้ต้นกล้าต้นน้อย เติบใหญ่อย่างงอกงามบนการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกสมัยใหม่

โรงเรียนกาละพัฒน์ เปิดสอนทั้งในระดับอนุบาล และประถมศึกษา เรามีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ คณะครู และสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข และมีจิตใจที่พร้อมจะเปิดรับการพัฒนาศักยภาพรอบด้าน เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เป็นที่ต้องการของสังคมสอดคล้องกับวิถีชีวิต กลมกลืนกับวิทยาการยุคใหม่ สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณธรรม ภูมิปัญญาและสำนึกในความเป็นพลเมืองดี