กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนกาละพัฒน์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

โรงเรียนกาละพัฒน์ ได้ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

  • กิจกรรมแนะแนว

    เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้จักรักโลก รักแวดล้อม สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา รู้จักเลือก วางแผนชีวิต และสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ อันจะนำไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุข ความสำเร็จ และเป็นประโยชน์

  • กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม)

    เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนตามหลักพหุปัญญา ( Multiple Intelligence) ซึ่งในชุมนุมจะส่งเสริมความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทร และการสมานฉันท์

  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

    เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ มีจิตสาธารณะต่อสังคม