โรงเรียนกาละพัฒน์ ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจังระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนกาละพัฒน์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 2 3  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดยมีกระบวนการทำงานร่วมกับผู้ปกครองเบื้องต้นก่อนจะตัดสินใจสมัครเข้ามาเรียนในชั้นอนุบาล เพื่อสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและแนวทางของโรงเรียนจริงๆ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ทบทวนความคาดหวังและเป็นฝ่ายเลือกโรงเรียนสำหรับนักเรียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกันจะเกิดผลดีกับนักเรียนที่สุด

ระดับที่เปิดรับสมัคร

 • ชั้นอนุบาล 1

  รับจำนวน 1 ห้องเรียน ห้องละ 20 คน
  คุณสมบัติ อายุ 3 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2557) *

 • ชั้นอนุบาล 2

  รับจำนวน 1 ห้องเรียน ห้องละ 20 คน
  คุณสมบัติ อายุ 4 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2556)

 • ชั้นอนุบาล 3

  รับจำนวน 1 ห้องเรียน ห้องละ 20 คน
  คุณสมบัติ อายุ 5 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2555)

 • ประถมศึกษาปีที่ 1

  รับจำนวน 1 ห้องเรียน ห้องละ 20 คน
  คุณสมบัติ อายุ 6 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2554)

 • ประถมศึกษาปีที่ 2

  รับจำนวน 1 ห้องเรียน ห้องละ 20 คน
  คุณสมบัติ อายุ 7 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2553) และผ่านการเรียนประถมศึกษาปีที่ 1

 • ประถมศึกษาปีที่ 3

  รับจำนวน 1 ห้องเรียน ห้องละ 20 คน
  คุณสมบัติ อายุ 8 ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2552) และผ่านการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • ประถมศึกษาปีที่ 4

  รับจำนวน 1 ห้องเรียน ห้องละ 20 คน
  คุณสมบัติ อายุ 9 ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2551) และผ่านการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • ประถมศึกษาปีที่ 5

  รับจำนวน 1 ห้องเรียน ห้องละ 20 คน
  คุณสมบัติ อายุ 10 ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2550) และผ่านการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • ประถมศึกษาปีที่ 6

  รับจำนวน 1 ห้องเรียน ห้องละ 20 คน)
  คุณสมบัติ อายุ 10 ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2549) และผ่านการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเหตุ โรงเรียนฯ ยังไม่พร้อมที่จะรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัครและจำหน่ายใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2559  – 10 มีนาคม 2560

ใบสมัครชุดละ 250 บาท

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 4. อื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
 5. หลักฐานการเรียนจากสถานศึกษาเดิม(กรณีย้ายมาเข้าในชั้นประถมศึกษา)

 

สนใจติดต่อ…โรงเรียนกาละพัฒน์ 
เลขที่ 88/6 หมู่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076 354 700 มือถือ 081 415 6961