การเดินทางปลอดภัย

ถ้าเราจะต้องออกเดินทางจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ?