ทำงานกลุ่ม

เมื่อได้ทำงานร่วมกัน เด็กๆผลัดกันเป็นผู้นำและผู้ตาม ช่วยฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม